Statut

STATUT SOUTĚŽNÍHO FESTIVALU TOURFILM 2021

 
1. O Festivalu
Tourfilm je soutěžním festivalem snímků, které propagují nebo přispívají k propagaci České republiky a jejích krajů, regionů a oblastí jako destinací cestovního ruchu (dále jen „Tourfilm“).
 
2. Organizátor
Organizátorem Tourfilmu je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, se sídlem na adrese: Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO: 49277600 (dále jen „CzechTourism“).
 
1. Soutěžní sekce Tourfilmu
 • A. Národní soutěž nejlepšího videoformátu propagujícího Českou republiku coby destinaci cestovního ruchu (dále jen „Národní soutěž“); a
 • B. Mezinárodní soutěž nejlepšího videoformátu propagujícího Českou republiku coby destinaci cestovního ruchu (dále jen „Mezinárodní soutěž“).
 
3. Přihlašování snímků do soutěže, technické požadavky, způsob hodnocení
 
A. Národní soutěž
 
i) Národní soutěž je určena pro všechny certifikované destinační společnosti cestovního ruchu (https://www.czechtourism.cz/nase-sluzby-pro-vas/spoluprace-s-regiony/mapa-dmo,-kontakty/), které mohou přihlašovat své videosnímky splňující technická kritéria (viz. níže) na základě výzvy zveřejněné na online platformách CzechTourism (webové stránky, sociální sítě).
ii) Datum ukončení přihlašování: 26. 2. 2021
iii) Do národní soutěže mohou být přihlášeny videosnímky které splňují tato kritéria:
 • každý videoformát smí být do soutěže Tourfilm přihlášen jen jednou.
iv) Přihlášené snímky musí splňovat následující technické parametry: 
 • rozlišení HD 1920*1080 progressive, H264 Mp4, max 7 Mbps. 
 • formát snímku musí být streamovatelný. 
 • framerate je daná tím, jak byl snímek nativně pořízen, pokud byl snímek pořízen 30-60 fps není nutné jej přerendrovávat do 25 fps. Stejně tak pokud byl snímek pořízen ve 4K a 4K je zároveň podstatným uměleckým elementem celého kreativního zpracování, potom jsou přijatelné i snímky ve 4K nebo 60 fps. Podstatné ovšem je, aby byl tento snímek kódován jako h264 Mp4 streamovatelný na Youtube a dalších online platformách.
v) Postup pro vyhodnocení národní soutěže:
vi) Národní soutěž má dvě kola:
 • I. V prvním kole bude proveden předvýběr komisí složené ze tří zástupců CzechTourism. Do druhého kola bude vybráno 10 snímků.
 • II. Ve druhém kole bude nezávislou odbornou porotou vybrán výherce hlavní ceny a dva další, kteří obdrží čestná uznání.
 
B. Mezinárodní soutěž
i) Do mezinárodní soutěže jsou videosnímky přihlašovány pomocí akvizice ředitelů zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Ti na daném zahraničním trhu osloví širokou i odbornou veřejnost prostřednictvím sociálních médií, tiskových zpráv, newsletterů a dalších informačních kanálů, kde uvedou níže specifikovaná pravidla pro účast v soutěži a technické požadavky na video a také odkaz na registrační formulář.
ii) Datum ukončení přihlašování: 26. 2. 2021
iii) Do mezinárodní soutěže mohou být přihlášeny filmy, které splňují tato kritéria:
 • snímek propaguje Českou republiku coby destinaci cestovního ruchu; 
 • video je v maximální délce 3 minut;
 • je-li video doplněné o mluvené slovo v jiném než anglickém jazyce, musí být opatřeno anglickými titulky;
 • video není starší než dva roky;
 • jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku Tourfilmu maximálně jeden videoformát; 
 • stejné video nemůže být přihlášeno do více ročníků Tourfilmu.
iv) Přihlášené snímky musí splňovat následující technické parametry: 
rozlišení HD 1920*1080 progressive, H264 Mp4, max 7Mbps. 
 • formát snímku musí být streamovatelný. 
 • framerate je daná tím, jak byl snímek nativně pořízen, pokud byl snímek pořízen 30-60 fps není nutné jej přerendrovávat do 25 fps. Stejně tak pokud byl snímek pořízen ve 4K a 4K je zároveň podstatným uměleckým elementem celého kreativního zpracování, potom jsou přijatelné i snímky ve 4K nebo 60 fps. Podstatné ovšem je, aby byl tento snímek kódován jako h264 Mp4 streamovatelný na Youtube a dalších online platformách.
v) Postup pro vyhodnocení mezinárodní soutěže:
Mezinárodní soutěž má 2 kola:
 • I. V prvním kole bude proveden předvýběr komisí složené z ředitele a asistenta zahraničního zastoupení CzechTourism v zemi (či s gescí v zemi), za kterou je video přihlášeno. Za každou zemi může být do druhého kola vybráno maximálně 5 snímků. 
 • II. O finálním vítězi a dvou čestných uznáních rozhoduje ve druhém kole hodnocení porota složená z jednoho ředitele partnerských festivalů, jednoho odborníka z oboru filmové produkce či destinačního marketingu a tří ředitelů zahraničních zastoupení, přičemž čtvrtý ředitel zahraničního zastoupení působí jako náhradník pro případ, kdy jeden z ředitelů nemůže hlasovat, neboť by hodnotil video z vlastního teritoria, což je nepřípustné. 
 
4. Náklady účastníků
Přihlašování snímků do obou soutěží je bez administrativního poplatku. Výlohy spojené s případnou dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění hradí účastník. Účastí v soutěži, respektive oceněním, nevzniká nárok na náhradu nákladů a/nebo výdajů spojených s účastí v obou soutěžích, případně navazujících aktivitách CzechTourism spojených s oceněnými snímky.
 
5. Autorskoprávní souhlasy a licence
Autor videa uděluje podáním přihlášky souhlas ke zveřejnění soutěžního snímku v rámci propagace vítězných snímků, především na partnerských festivalech soutěže, na sociálních sítích agentury CzechTourism a v rámci ostatních marketingových a komunikačních kanálech agentury, a to po dobu pěti let od přihlášení snímku do soutěže. 
Podáním přihlášky autor souhlasí s použitím snímku k marketingovým účelům agentury CzechTourism, a to po dobu pěti let. Snímek může být použit celý nebo může být upraven pro daný způsob propagace. Touto úpravou nesmí být změněn smysl a obsah filmu.  Video nebo jeho upravená část může být doplněna titulky nebo voiceoverem. Snímek bude umístěn v neveřejné databázi CzechTourism, do které mají přístup pouze zaměstnanci agentury a její dodavatelé. Licence nebude poskytnuta třetím stranám.
 
6. Porota
Mezinárodní i národní porota soutěže bude složena z významných představitelů marketingu cestovního ruchu, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců či producentů. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti, vyhodnocení snímků je anonymní.
 
7. Ceny
CzechTourism stanovuje každý rok ceny pro vítěze v soutěžních kategoriích. Marketingová podpora vítězů bude zahrnovat: promo snímků v rámci marketingových aktivit CzechTourism (podle zaměření snímků v rámci domácího nebo incomingového cestovního ruchu), promo v rámci partnerských festivalů cestovního ruchu (národní/mezinárodní). 
Cenou pro vítěze mezinárodní soutěžní kategorie je pro ročník 2021 trip do České republiky v hodnotě 50 000 Kč. Trip zajistí a zorganizuje CzechTourism. 
Cena není právně vymahatelná. Na cenu není právní nárok a cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. 
 
8. Souhlas se statutem Tourfilm
Podáním přihlášky k účasti na soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, (jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky).
 
9. Souhrnný souhlas se zpracováním osobních údajů
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osoby účastnící se soutěže svou registrací vyjadřují souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v registračním formuláři. Bližší informace o zpracování, jakožto i poučení o právech subjektů údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.czechtourism.cz